BESTEL NU !

0$

Bedankt voor uw opdracht !
Wij sturen u een orderbevestiging.

Bestanden aanleveren ...

Mogelijke bestandformaten : *.AI / *.PDF / *.EPS / * .PNG / *PSD / *SVG

Nadat u alle stappen heeft doorlopen ontvangt u een mail met een link om uw bestanden te uploaden.


0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Welkom

Nu EK actie: 20% korting op DTF Textieltransfers geldig tot 17-07-2024

Hier kunt u eenvoudig de kosten van uw printopdracht berekenen en meteen uw bestelling plaatsen. Voor vragen kunt u een Whatapp-bericht sturen.

Begin met bestellen
Klik hier

0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Kies uw leveringswijze...

Ophalen of verzending


Kabelweg 1, 1271 AN, Huizen


€8,00


0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Afmetingen printbestand

Geef hier aan wat de lengte is van uw printbestanden.


Standaard breedte 50 CM


Hierboven vult u de lengte van uw printbestanden in, gemeten in centimeters. Dit is de lengte van uw printbestanden.  De breedte hoeft niet te worden ingevoerd. We gaan standaard uit van een breedte van 50 centimeter, wat tevens de maximale breedte van uw printbestanden mag zijn. Hieronder volgt een voorbeeld:

Stel dat u 3 verschillende printbestanden heeft en elk printbestand moet in verschillende oplagen worden geprint:

Bestand 1: 80 cm (5 keer printen)
Bestand 2: 50 cm (2 keer printen)
Bestand 3: 30 cm (1 keer printen)


Om de totale lengte te berekenen:
Bestand 1: 80 cm * 5 = 400 cm
Bestand 2: 50 cm * 2 = 100 cm
Bestand 3: 30 cm * 1 =   30 cm

400 cm + 100 cm + 30 cm = 530 cm

U voert in 530

0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Printbestand

Geef hier aan of u een bestand heeft gemaakt in de juiste afmetingen, zodat wij dit direct kunnen printen. De afmeting van het bestand is maximaal 50 cm breed met een lengte van minimaal 20 cm.


€ 0


€ 35,-


0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Oplagen

Voer het aantal oplagen in.Hierboven vult u het aantal afdrukken voor uw printbestanden in. Dit is het totale aantal afdrukken voor uw printbestanden. Hieronder volgt een voorbeeld:

Stel dat u 3 verschillende printbestanden heeft en elk printbestand moet in verschillende aantallen worden afgedrukt:

Bestand 1: 5 keer printen
Bestand 2: 2 keer printen
Bestand 3: 1 keer printen

Om het totaal te berekenen:
5 + 2 + 1 = 8 afdrukken

U voert in 8


0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Standaard of spoedopdracht

Een standaard opdracht wordt binnen maximaal 4 werkdagen op de post gedaan. Voor een spoed opdracht hanteren wij maximaal 48 uur.


Geen extra kosten


25% met een minimum van € 25,-


0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Print bestand maken

Na deze stap voert u uw gegevens in. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. U kunt uw ontwerpen daarheen sturen. Geef aan hoe vaak u uw ontwerpen wilt hebben en geef ook de afmetingen van uw ontwerpen aan.


0$

U moet iets kiezen voordat u verder gaat.

VOLGENDE STAP

Samenvatting

Prijs is exclusief BTW


Samenvatting

Omschrijving Informatie Aantal Prijs
Korting :
Totaal :

Leverings- en verkoopvoorwaarden van Mirak Diagnostics B.V.
2024 Artikel 1: DefinitiesIn deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
Mirak Diagnostics B.V. opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of
tot het verrichten van werkzaamheden;b. Leverancier: Mirak Diagnostics B.V., gevestigd te
Huizen, welke de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; Artikel 2: AlgemeenDeze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en
Mirak Diagnostics B.V. gesloten overeenkomsten.Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn
slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen
dat deze met uitsluiting van deze verkoopvoorwaarden op de overeenkomst tussen
partijen van toepassing zullen zijn. Artikel 3: Offertes, aanbiedingenHet enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte
aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling
verplicht Mirak Diagnostics B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met
de opdrachtgever.Aanbiedingen van Mirak Diagnostics B.V. zijn steeds
vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod
wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is
aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan Mirak Diagnostics B.V. gedaan
voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door
de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. Artikel 4: AnnuleringDe opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren
voordat Mirak Diagnostics B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is
begonnen mits hij de hierdoor voor Mirak Diagnostics B.V. ontstane schade
vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Mirak Diagnostics B.V.
geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Mirak
Diagnostics B.V. reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder ingekochte
materialen, ingeroepen diensten en opslag. Artikel 5: PrijsAlle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(B.T.W.).De prijs die Mirak Diagnostics B.V. voor de door hem te
verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
conform de overeengekomen specificaties.Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot
levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte
in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het
geheel opgegeven prijs.Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar in
een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met
een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis
van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven
worden berekend.Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen indien slechts bij
wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens
deze verkoopvoorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de
wijziging bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag. Artikel 6: BetalingBetaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, op een door Mirak Diagnostics B.V. aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.In geval van faillissement, surseance van betaling of
curatele zijn de vorderingen van Mirak Diagnostics B.V. en de verplichtingen
van de opdrachtgever jegens Mirak Diagnostics B.V. onmiddellijk opeisbaar.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de
tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur. Artikel 7: IncassokostenIs de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen
van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In
ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:a. over de eerste € 2.950,-- 15%;b. over het meerdere tot € 5.900,-- 10%;c. over het meerdere tot € 14.750,-- 8%;d. over het meerdere tot € 58.990,-- 5%;e. over het meerdere boven € 58.990,-- 3%, met een minimum
van € 150,--.Indien Mirak Diagnostics B.V. aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking. Artikel 8: AansprakelijkheidMirak Diagnostics B.V. is niet aansprakelijk voor schade van
welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.Indien Mirak Diagnostics B.V. terzake van enige schade,
waarvoor zij krachtens deze leverings- en verkoopvoorwaarden niet aansprakelijk
is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, dan zal de opdrachtgever Mirak
Diagnostics B.V. terzake volledig vrijwaren en Mirak Diagnostics B.V. alles
vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel
is de aansprakelijkheid van Mirak Diagnostics B.V. steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.Mirak Diagnostics B.V. is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.Indien Mirak Diagnostics B.V. aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mirak Diagnostics B.V.
beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Mirak Diagnostics B.V. of haar leidinggevende
ondergeschikten. Artikel 9: OvermachtOnder overmacht wordt in deze leverings- en
verkoopvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Mirak Diagnostics B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Mirak Diagnostics B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Mirak Diagnostics B.V. worden daaronder
begrepen.Mirak Diagnostics B.V. heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Mirak Diagnostics B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen van Mirak Diagnostics B.V. opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mirak Diagnostics B.V. niet
mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Artikel 10: GarantieMirak Diagnostics B.V. staat in voor de gebruikelijke
normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde product. De eventueel
door de fabrikant of leverancier van het product verstrekte garantie doet hier
niet aan af.Eventuele gebreken in de levering dienen binnen twee weken
na ontdekking schriftelijk aan Mirak Diagnostics B.V. te worden gemeld. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Mirak Diagnostics B.V. in staat is adequaat te reageren.Indien het product een gebrek vertoont, zal Mirak
Diagnostics B.V. naar haar keuze het product vervangen of zorgdragen voor
herstel. In het geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de
vervangen zaak aan Mirak Diagnostics B.V. te retourneren en de eigendom aan
Mirak Diagnostics B.V. over te dragen. Artikel 11: Onderzoek en reclamesKlachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de
opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
Mirak Diagnostics B.V. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mirak Diagnostics B.V. in
staat is adequaat te reageren.Indien een klacht gegrond is, zal Mirak Diagnostics B.V. de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor
de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mirak Diagnostics B.V.
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8. Artikel 12: VervaltermijnIn afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt
de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mirak Diagnostics
B.V. en de door Mirak Diagnostics B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing
op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee
jaar nadat de opdrachtgever Mirak Diagnostics B.V. van zodanige
non-conformiteit in kennis heeft gesteld.Indien Mirak Diagnostics B.V. een beroep op dit artikel
toekomt, kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op enige
garantiebepaling in deze voorwaarden. Artikel 13: GeschillenDe rechter in de vestigingsplaats van Mirak Diagnostics B.V.
is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mirak Diagnostics B.V. het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.Aldus opgemaakt op 01-01-2024 in tweevoud te Huizen.

BESTELLEN

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?